Schulpengat.nl

Dokter Wagemaker (1934) – Als dieselschip

Volgende foto
Dokter Wagemaker (1934) – Oudeschild

Dokter Wagemaker (1934) – TESO TexelDokter Wagemaker (1934) – VakjeskaartDokter Wagemaker (1934) – Estafette in 1951
Dokter Wagemaker (1934) – Als dieselschip
Dokter Wagemaker (1934) – OudeschildDokter Wagemaker (1934) – Drukte bij de boot
Dokter Wagemaker (1934) – TESO TexelDokter Wagemaker (1934) – Vakjeskaart
Dokter Wagemaker (1934) – Als dieselschip
Dokter Wagemaker (1934) – OudeschildDokter Wagemaker (1934) – Drukte bij de boot

Als dieselschip

Ansichtkaart, uitgave Texelsche Courant

Fotonummer (Schulpengat.nl): 325

Vorige foto
Dokter Wagemaker (1934) – TESO Texel

Dokter Wagemaker (1934) – Als dieselschip

Volgende foto
Dokter Wagemaker (1934) – Oudeschild